Oltcit - Postup při nastavování chodu motoru

 

 

Při nastavovaní chodu motoru jsou důležité tyto operace:

- kontrola a výměna zapalovacích svíček

- kontrola a nastavení ventilů

- kontrola a nastavení zapalovaní

- kontrola a nastavení karburátoru

 

1. Kontrola a výměna zapalovacích svíček

Vzdálenost elektrod je 0,6 až 0,7 mm. Elektrody se nesmí čistit drátěným kartáčem. Správná barva zapalovacích svíček je porcelánově žlutohnědá, elektrody jsou šedivé, v okolí nesmí být stopy oleje a nadměrné množství sazí. Výměna se odporučuje po 10 000 km.

 

Při výměně postupujeme takto:

- odpojíme vysokonapěťové kabely svíček

- odšroubujeme (jak je namontovaný) chladič svíček

- klíčem na svíčky povolíme svíčku o několik otáček

- na izolaci svíčky nasadíme gumovou rourku z nářadí, vyšroubujeme a vytáhneme svíčku

- svíčku vyčistíme, zkontrolujeme, případně nastavíme vzdálenost elektrod. Při špatném stavu je třeba svíčky vyměnit.

- před zpětnou montáží nasadíme gumovou rourku na izolaci svíčky a našroubujeme ji rukou až na doraz

- klíčem na svíčky dotáhneme

- u svíček s kuželovou dosedací plochou (nízkohmotnostní, bez těsnění) musíme dát pozor na to, abychom dotahovali jenom o 15° nebo momentem 10 až 15 Nm

- nasadíme vysokonapěťové kabely na zapalovací svíčky

 

2. Kontrola a nastavení vůle ventilů

Při studeném motoru a vnější teplotě 15 až 20° C je správná vůle nasávacích a výfukových ventilů 0,20 až 0,25 mm. Na novém motoru (do 40 000 km) nastavujeme vůli ventilů na nižší hodnotu, přičemž postupujeme takto:

- kola natočíme do krajní polohy (pro lepší přístupnost je vhodné kola odmontovat)

- odšroubujeme a vybereme plastové kryty na podbězích obou blatníků

- odpojíme vysokonapěťové kabely svíček a svíčky vyšroubujeme

- výfukové potrubí a prostor motoru zakryjeme hadrem, abychom zabránili znečištění olejem

- označíme polohu plechových krytů hlav válců, horní jsou nasávací a dolní výfukové, kryty demontujeme

- pomocí kliky otočíme motorem tak, aby vačka uvolnila příslušné vahadlo ventilu k nastavení podle tabulky:

 

Otevřený výfukový ventil válce číslo…

Nastavit nasávací ventil válce číslo…

Nastavit výfukový ventil válce číslo…

1

4

3

4

3

2

3

2

1

2

1

4

 

Kontrola a nastavení na předepsanou hodnotu vůle se vykoná takto:

- pomocí klíče povolíme zabezpečovací matici a šroubovákem otočíme šroubem tak, abychom po vložení listové měrky dosáhli předepsanou hodnotu nastavení. Zabezpečovací matici dotáhneme a vůli opět zkontrolujeme listovou měrkou.

- po nastavení vůle všech ventilů pomocí kliky přetočíme motor a opětovně překontrolujeme nastavení vůle

- zkontrolujeme stav těsnění krytů hlav válců, při poškození nebo opotřebení těsnění vyměníme. Těsnění přilepíme na kryt hlavy lepidlem. Dosedací plochy musí být suché a čisté. Potom kryty namontujeme. Pozor!!! Dbáme na to, aby se kryty nezaměnili a nepootočili. Matici víka utáhneme momentem 8 až 10 Nm.

- překontrolujeme hladinu oleje, v případě potřeby olej doplníme. Nevhodná montáž těsnění, poškození nebo otočení krytů hlav válců, nedotáhnutí, ale také přílišné utáhnutí matic, může mít za následek vytékání oleje.

- namontujeme zapalovací svíčky a vysokonapěťové kabely

- odstraníme zakrytí výfukového potrubí

- nasadíme a našroubujeme plastové kryty

- jak byli odmontované kola, namontujeme je

 

3. Kontrola a nastavení zapalovaní

a) Kontrola a nastavení rozdělovače

Tuto operaci vykonáváme po demontovaní rozdělovače z automobilu po 20 000 km. Vzdálenost kontaktů musí být 0,35 až 0,40 mm. Při kontrole a nastavovaní rozdělovače postupujeme takto:

- odmontujeme hadičku podtlakové regulace rozdělovače

- odklopíme dvě pérové příchytky a vytáhneme hlavu rozdělovače

- odpojíme elektrický vodič od kontaktů k zapalovací cívce

- vytáhneme palec rozdělovače a vyčistíme ho (nejlépe perchlórethylénem), v případě poškození ho vyměníme. Kontaktní plochy nikdy nebrousíme.

- odmontujeme protiprachový kryt

- povolíme dva upevňovací šrouby rozdělovače na hlavě motoru a rozdělovač vytáhneme

- překontrolujeme stav kontaktů a podle potřeby je vyčistíme, v krajním případě je možné použít jemný brusný papír

- pootočíme hnací hřídelí rozdělovače tak, aby vačka zdvihla ramínko přerušovače do krajní polohy. Pomocí listové měrky překontrolujeme vzdálenost kontaktů. Jak je třeba nastavit vzdálenost kontaktů, povolíme šroub pevného kontaktu, jeho posunutím nastavíme správnou vzdálenost a šroub dotáhneme. Vzdálenost překontrolujeme při všech čtyřech zdvizích vačky, přičemž jejich hodnota musí být v daném rozsahu.

- vačku namažeme mazacím tukem

- nasadíme protiprachový kryt

- nasuneme palec rozdělovače, přičemž dbáme na to, aby řádně zapadl do zářezu

- rozdělovač nasadíme nazpět a rukou lehce přitáhneme oba dva upevňovací šrouby

- nasadíme hlavu rozdělovače a zabezpečíme ji pomocí příchytek

- připojíme kabel od zapalovací cívky

Dále vykonáme statické nebo dynamické nastavení předstihu.

 

b) Statické nastavení zapalovaní pomocí 12 V žárovky

Při nastavování postupujeme takto:

- vypneme zapalovaní

- z příručního nářadí vybereme tyčku o Ø 5 mm a zasuneme ji do otvoru bloku motoru ze shora vedle spínače tlaku oleje

- pomocí startovací kliky otáčíme motorem tak, aby tyč zapadla do otvoru v setrvačníku. Čárka na ozubeném věnci setrvačníku musí být oproti značce 10° na stupnici. Jak to tak není, povytáhneme tyč a klikou pootočíme motorem o 180° až do opětovného zapadnutí tyče. Tímto úkonem dosáhneme základního nastavení předstihu, které je 10° před HÚ (u motoru 1300 cm3 je to 6° před HÚ).

- žárovku připojíme jedním vodičem na svorku RUP zapalovací cívky a druhým na kostru automobilu

- spínacím klíčem zapneme zapalovaní do polohy M. Nesmíme nastartovat, t.j. dát klíč do polohy D! Zasunutá tyč v bloku motoru by ho mohla poškodit.

- uvolníme upevňovací šrouby rozdělovače na bloku motoru

- rozdělovač pootočíme ve směru hodinových ručiček, abychom vymezili vůli a potom ním pomalu otáčíme proti směru hodinových ručiček až do okamžiku, kdy se rozsvítí žárovka. (Poznámka: Jak nemáme žárovku, můžeme použít kabel zapalovací svíčky válce č.1, a to tak, že ho oddálíme na 2 až 3 mm od kostry automobilu. Výše uvedeným postupem pootáčíme rozdělovač až do přeskočení jiskry).

- po správném nastavení rozdělovače dotáhneme oba dva šrouby na bloku motoru

- vypneme zapalovaní, odpojíme žárovku

- vytáhneme tyč z bloku motoru

Toto základní nastavení předstihu vykonáme vždy po opravě nebo výměně rozdělovače. Používáme ho také na kontrolu předstihu tehdy, jak nemáme k dispozici přesné diagnostické přístroje na dynamické nastavení.

 

c) Dynamické nastavení zapalovaní pomocí stroboskopické lampy

Na nastavení potřebujeme stroboskopickou lampu, přesný otáčkoměr (v nouzi může posloužit také otáčkoměr na přístrojovém panelu). Motor musí být zahřátý na provozní teplotu, t. j. 80 ± 10° C.

- odmontujeme hadičku podtlakové regulace rozdělovače

- zapojíme otáčkoměr a stroboskopickou lampu do obvodu válce č.1 podle údajů výrobců

- nastartujeme motor a otáčky udržujeme na hodnotě 3 000 ot/min

- stroboskopickou lampou osvětlíme stupnici na bloku motoru. Značka na setrvačníku se musí ustálit na 27 ± 2° (u motoru 1300 cm3 je to hodnota 24 ± 2° při otáčkách 2 500 ot/min)

- v případě špatného nastavení pootočíme rozdělovačem výše uvedeným způsobem

- odpojíme měřící přístroje a nasadíme zpět hadičku podtlakové regulace

 

d) Kontrola stavu rozdělovače, podtlakové a odstředivé regulace pomocí stroboskopické lampy

Pomocí stroboskopické lampy můžeme zkontrolovat stav opotřebení rozdělovače, podtlakové a odstředivé regulace. Při otáčkách 2 000 až 2 500 ot/min osvětlíme stroboskopickou lampou stupnici, přičemž připojíme hadičku podtlakové regulace. Při správné funkci se značka posune proti směru otáčení. Jak se nepohne, zkontrolujeme čistotu podtlakového regulátoru, těsnost a čistotu hadičky. Jak se značka ani potom nepohne, musíme vyměnit podtlakový regulátor, případně celý rozdělovač. Kontrolu odstředivé regulace vykonáme při otáčkách 1 000 až 1 500 ot/min. Při správné činnosti odstředivé regulace se značka nesmí pohybovat. Posunutí značky značí nadměrné opotřebení rozdělovače, a rozdělovač musíme vyměnit. Při plynulém zvýšení otáček na 3 000 ot/min se značka musí plynule posouvat. Jak se značka nepohybuje, nebo jak se pohybuje skokem, jde o poruchu rozdělovače, který je třeba vyměnit.

Chybný rozdělovač bývá příčinou nadměrné spotřeby paliva.

 

4. Kontrola a nastavení karburátoru

Viz Oltcit - technické informace - karburátor.

 

Zpět na úvodní stranu